Leonardo Gianadda, 1984

Leonardo Gianadda by Erling Mandelmann