Helmut Kossodo

Helmut Kossodo by Erling Mandelmann